Nawigacja

ePUAPWSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

 

Szanowni Państwo, w dniu 13.01.2021 (tj. środa) od 8:00 - 10:00 i od 17:00 do 19:00 w naszej szkole odbędzie się zbiórka pieniędzy na rzecz pomocy Antkowi i jego mamie, którzy stracili w pożarze cały dorobek. Wsparcia można również dokonać na konto fundacji.
 

 

OGŁOSZENIE

Szanowni Rodzice

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką, z przeznaczeniem dla uczniów, którzy prowadzą naukę zdalną. Szczegółowe informacje dotyczące warunków i terminu składania wniosków znajdują się w załączniku.

Warunki_otrzymania_dofinansowania_zakupu_sprzetu_komputerowego.docx

 

Gmina Gdów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia w 11 szkołach podstawowych z terenu Gminy Gdów.

W związku z realizacją projektu do Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Bilczycach zakupiono 3 laptopy o wartości 7320,00 do wykorzystania przez uczniów w czasie zdalnego nauczania.

Szanowni Rodzice

 

W zakładce dokumenty zamieszczono procedury dotyczące organizacji pracy SP w Bilczycach w roku szkolnym 2020/2021. 
Uprzejmie proszę wszystkich Państwa o zapoznanie się z nimi i przypominanie dzieciom o konieczności stosowania się do nich w czasie pobytu w szkole.
                                                                                                                                                                                  Ewa Dziedzic

 

 

Projekt Zdalna Szkoła

          W ramach realizacji przez Gminę Gdów projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi w Bilczycach otrzymała 2 laptopy  do wykorzystania przez  uczniów w podczas prowadzenia zdalnego nauczania.
 

                      

 

Bilczyce, 25 marca 2020 r.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Na podstawie Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, zm. 492)  chcę poinformować o zasadach prowadzenia zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej im. Świętej Kingi w Bilczycach:

 • Zdalne nauczanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. W ramach licencji  Office 365 wszyscy uczniowie i dzieci z oddziału przedszkolnego otrzymali do niej dostęp. Zajęcia dla uczniów prowadzone są zgodnie z kalendarzem – planem zajęć, zamieszczonym na platformie.  Wszyscy uczniowie  mają założone nowe skrzynki mailowe, które służyć będą również do przekazywania informacji dla Rodziców np. o postępach uczniów w nauce. Uczniowie mają obowiązek brania udziału
  w  codziennych zajęciach na platformie, które są jedną z form nauki realizowanej w czasie zawieszenia nauki w szkole. Uczniowie powinni  na bieżąco  przygotowywać się do nich, wykonywać zadania przydzielone przez nauczycieli. Oprócz tego w ramach zdalnego nauczania dzieci i młodzież mogą korzystać z materiałów edukacyjnych telewizji i radia publicznego  wskazanych przez nauczycieli  oraz z innych ogólnodostępnych portali:
 • Za koordynację współpracy Uczniów, Rodziców i Nauczycieli w okresie zawieszenia zajęć w szkole odpowiada Dyrektor Szkoły. Wszelkie uwagi na ten temat bardzo proszę kierować na adres ewa.dziedzic@spbilczyce.pl. Będą one  cenną wskazówką jak na bieżąco usprawniać zdalną naukę i poprawiać jej efektywność.
 • Nauczyciele będą na bieżąco monitorować postępy uczniów w nauce. Praca uczniów tak na zajęciach prowadzonych na platformie  na żywo online, poprzez mailing, jak i  za pośrednictwem innych portali  będzie oceniana. Oceniane będą:
 • Odpowiedzi ustne,
 • Aktywność ucznia na zajęciach,
 • Prace pisemne, testy, projekty zarówno wykonywane online, jak i zadane przez nauczyciela, a potem odesłane na pocztę przez ucznia.
 • O postępach w nauce i ocenach  Rodzice będą informowani przez Wychowawców za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dodatkowo po uzgodnieniu z Nauczycielem terminu dogodnego dla obu stron  na platformie Microsoft Teams możliwa jest również  rozmowa Rodzica z Nauczycielem w celu uzyskania informacji o ocenach oraz skorzystania z możliwości indywidualnych konsultacji. 
 • Uczniowie również będą mieli możliwość  po ustaleniu terminu z nauczycielem przedmiotu indywidualnych konsultacji za pośrednictwem Microsot Teams.

Szanowni Rodzice

Przypominam w tym momencie, że udział w zajęciach uczniów jest obowiązkowy, podobnie jak wykonywanie zadanych przez nauczycieli prac i zadań. Nieobecności powinny być przez Rodziców usprawiedliwiane za pośrednictwem platformy, a problemy z łącznością na bieżąco zgłaszane do wychowawców klas. Jednocześnie proszę Państwa Rodziców o motywowanie uczniów do codziennej systematycznej pracy. Chociaż szkoła jest zamknięta, to nie zwalnia to dzieci z obowiązku  systematycznej nauki. Rodziców dzieci oddziału przedszkolnego i klas I – III proszę o udzielenie dzieciom pomocy w ich codziennej nauce,  zadaniach. Nauka uczniów klas IV – VIII to nie tylko czas spędzony na zajęciach z nauczycielem online, ale również samodzielna nauka dziecka, konsultacje indywidualne z nauczycielem. Dlatego w tej materii liczymy na współpracę z Państwem  i wsparcie dla naszej pracy poprzez motywowanie uczniów do codziennego systematycznego wysiłku.

Wszystkie nowe informacje będą na bieżąco zamieszczane na stronie szkoły oraz przekazywane uczniom za pośrednictwem poczty mailowej dla Uczniów, a tym samym i dla Państwa.

Na zakończenie bardzo dziękuję za dotychczasową współpracę w okresie zdalnej pracy wszystkim Rodzicom. Uczniów proszę o poważne potraktowanie swoich obowiązków, które wykonujecie w nietypowych warunkach. Dzięki platformie jaką uruchomiliśmy w szkole macie okazję w czasie kiedy powinniście przebywać w domach i ograniczać kontakty z innymi porozumiewania się ze sobą, spotykania na rozmowach na i poza zajęciami.

Składam również wszystkim Nauczycielom podziękowania za ogrom pracy jaki włożyliście w przygotowanie funkcjonowania zdanej nauki w naszej szkole.

Życzę wszystkim Nam zdrowia! Do szybkiego zobaczenia w szkole! 

 

Ewa Dziedzic – Dyrektor Szkoły.

 

Zdalne lekcje

Szanowni Rodzice Drodzy Uczniowie!

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkołach wprowadzamy zdalne nauczanie. Na początek z wykorzystaniem poczty mailowej. Na naszej stronie w zakładce  lekcje zdalne  podane zostały adresy  mailowe dla poszczególnych klas. Na podane tam adresy przesyłane będą przez nauczycieli poszczególnych zajęć tematy  i zadania na każdy dzień do realizacji przez uczniów. W w/w zakładkach podany będzie harmonogram zajęć dla poszczególnych oddziałów.  Na początek prosimy Rodziców  lub Uczniów (jeżeli to oni będą obsługiwać pocztę) o przesłanie  na podany w zakładce adres tzw. Maila powitalnego z imieniem i nazwiskiem ucznia. W odpowiedzi przesłane zostanie na Państwa pocztę hasło dostępu do klasowej poczty. Tam też zamieszczane będą przez nauczycieli i wychowawców wszystkie informacje.  Prosimy Rodziców o pomoc dzieciom w ich codziennej pracy. Motywowanie i mobilizowanie do systematycznej nauki.

 

Ogłoszenie

Od 12 do 25 marca 2020 roku zajęcia dydaktyczno – wychowawcze  zostają zawieszone. Jest to  decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
   

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

OGŁOSZENIE

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz danych Waszego dziecka (dzieci) w celu rekrutacji do placówki informujemy:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowy oraz danych dziecka jest Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Bilczycach (adres: Bilczyce 92, 32-420 Gdów, tel.: 12 251-51-80 , e-mail: sp.bilczyce@op.pl ). W jej imieniu zadania Administratora wypełnia Dyrektor. Wyznacza on cele przetwarzania danych i zapewnia środki do zapewnienia bezpiecznych warunków przetwarzania tych danych.
 2. Pracuje z nami Inspektor ochrony danych osobowych. Umożliwiamy Państwu z nim kontakt pod adresem e-mail: iod@pq.net.pl lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy placówki. Wyjaśni on Państwu wszelkie wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych w naszej placówce.
 3. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym głównym celem przetwarzania jest rekrutacja dzieci/uczniów do placówki oraz przygotowanie placówki na ich pobyt.
 4. Na posługiwanie się przekazanymi naszej placówce danymi zezwalają nam przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO[1]. W większości przypadków będziemy przetwarzać dane Państwa i Waszych dzieci, gdyż wymagają tego od nas przepisy prawa lub będą one nam potrzebne, by zrealizować zadania w interesie publicznym. Dla zainteresowanych osób przedstawiamy na końcu niniejszej informacji wykaz przepisów, na podstawie których zbieramy dane.
 5. Dołożymy szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych dotyczących zdrowia i niepełnosprawności dziecka (dzieci), rodziców i opiekunów prawnych. Będziemy je przetwarzać, gdyż ich przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie przepisów prawa. Tym interesem publicznym jest przeprowadzenie rekrutacji do naszej placówki i zapewnienie odpowiednich warunków pobytu dzieciom w niej po przyjęciu.
 6. Dane o wyrokach sądowych, które będą przedkładane przez Państwa na podstawie przepisów prawa lub w celu udokumentowania kryterium przyjęcia będziemy przetwarzać bezpośrednio na podstawie art. 10 RODO i rozdziału 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia, w tym w szczególnosci może to być  , by mógła realizować własne zadania wynikające z przepisów prawa. Dane osobowe dzieci, rodziców i opiekunów prawnych będziemy przetwarzać przez okres pobytu dziecka w placówce. Potem oddamy je do własnej składnicy akt i przechowamy przez okres 5 lat. Po tych okresach zniszczymy je zachowując zasady bezpieczeństwa danych. Dane osób nieprzyjętych przechowamy przez rok, chyba, że na rozstrzygniecie Dyrektora zostanie wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostanie zakończone prawomocnym wyrokiem przed upływem tego okresu. Następnie te dane również zarchiwizujemy zgodnie z ww. zasadami.
 8. W większości przypadków przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji obowiązków prawnych. Wtedy podanie tych danych jest również Państwa obowiązkiem prawnym (dane formularza wniosku, obowiązkowe załączniki). Podanie danych i przedłożenie załączników w celu ewentualnego udokumentowania spełnienia kryterium ustawowego i kryterium organu prowadzącego jest dobrowolne, ale nie podanie tych danych będzie oznaczać brak punktów mających wpływ na ranking przyjęć. Podanie danych w celu zapewnienia dziecku podczas przyszłego pobytu w placówce odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych jest w pełni dobrowolne i rodzic (opiekun prawny) sam wskazuje uznane za istotne informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. Miejsce w formularzu na podanie informacji o stanie zdrowia, alergiach, itp. są jedynie naszymi sugestiami w tym zakresie. Niepodanie tych danych może sprawić jednak, że nie przygotujemy odpowiednio placówki do pobytu dziecka.
 9. Alfabetyczne listy z kandydatami przyjętymi i nieprzyjętymi wywiesimy w widocznym miejscu w placówce. Prawo nie przewiduje innej formy prezentacji wyników, w tym poprzez Internet.
 10. Niektóre dane będziemy przetwarzać w interesie publicznym w oparciu o przepisy prawa (w tym dane o stanie zdrowia i niepełnosprawności). Możecie Państwo wnieść do nas sprzeciw na przetwarzanie danych w ten sposób.
 11. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych własnych i dziecka, zawsze można je sprostować, jeśli będziemy przetwarzać błędne dane lub gdy one się zmienią. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie Państwo żądać usunięcia danych, ale nie będziemy tego mogli zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na podstawie przepisów prawa, które musimy wypełnić lub też w interesie publicznym.
 12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając dane Państwa i waszego dziecka, lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.
 13. Wszelkie decyzje w naszej placówce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez człowieka (nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne). Podobnie odbywa się to przy ocenianiu osób.
 14. Podstawowym aktem prawnym na podstawie, którego przetwarzamy dane osobowe jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Rozdział 6: Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek.
 15. Bezpośrednio na podstawie tego aktu prawnego:
 1. zbieramy deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na podstawie art. 153 pkt. 2 ww. Ustawy (przedszkole)
 2. prowadzimy nabór wniosków kandydatów wraz z załącznikami do przedszkola na podstawie art. 149 i 150 ww. ustawy (przedszkole),
 3. przyjmujemy dzieci do klas pierwszych z naszego obwodu na podstawie danych zebranych zgodnie z wytycznymi art. 133 i 151 ww. ustawy (szkoła),
 4. prowadzimy nabór wniosków kandydatów wraz z załącznikami do klas pierwszych spoza obwodu na podstawie art. 149 i 150 ww. ustawy (szkoła),
 5. zbierzemy dokumenty potwierdzające spełnienie ustawowego kryterium przyjęć, o którym mowa w art. 131 pkt. 2 oraz art. 150 ww. ustawy,
 6. zbierzemy dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium organu prowadzącego, o którym mowa w art. 131 pkt. 4, art. 150 ww. ustawy, a także zawartych w Uchwale Gminy Gdów NR XXXIII/238/2017 oraz NR XXXIII/239/2017
 7. Upublicznimy wyniki rekrutacji zgodnie z art. 158 ww. ustawy.
 8. Będziemy przechowywać zebrane dane zgodnie z art. 160 ww. ustawy.
 9. Zbierzemy istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka na etapie rekrutacji w celu realizacji ważnego interesu publicznego, którym jest zapewnienie odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych dziecku podczas przyszłego pobytu w placówce. Zezwala nam na to art. 155 ww. ustawy.
 10. Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów dokonamy przeliczenia punktów w postepowaniu rekrutacyjnym oraz zorganizujemy pracę Komisji Rekrutacyjnej (w tym przetwarzanie danych).
 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

XXXIII_238_2017_kryteria_rekrut_do_przedszk_2017_03_30.pdf

XXXIII_239_2017_rekrut_do_szkol_podst_2017_03_30.pdf

Zarzadzenie_nr_18_2020_z_dnia_27_stycznia_2020_r_w_sprawie_terminow_rekrutacji_do_przedszkoli_od.pdf

         

W dniach od  2 marca do 20 marca 2020 roku  w Szkole Podstawowej im. Św. Kingi w Bilczycach prowadzona będzie rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021.

 

Dokumenty do pobrania przez Rodziców:

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Bilczycach informuje, że rozpoczęła się rekrutacja uczniów do klasy I na rok szkolny 2020/2021.

 1. W dniach od 2 marca do 20 marca 2020  roku Rodzice dzieci zamieszkujących w obwodzie szkoły składają Zgłoszenie do klasy I dziecka zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Bilczycach.

 

 1. W dniach od 2 marca do 20 marca 2020  roku Rodzice dzieci spoza obwodu  składają  Wniosek o  przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Bilczycach

 

Dokumenty do pobrania przez Rodziców ze strony internetowej szkoły lub w kancelarii szkoły:

Sprawozdanie  z realizacji  Projektu „Zmniejszenie nierówności w stopniu  upowszechniania edukacji przedszkolnej na  terenie Gminy Gdów”

 

W dniu 30 czerwca 2015 roku została zakończona realizacja Projektu „Zmniejszenie nierówności  w stopniu  upowszechniania edukacji przedszkolnej na  terenie Gminy Gdów”

Zakończono ostatni etap zadania 26 – wyposażenie Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bilczycach. W ramach projektu  zakupione zostały:

 1. Pomoce dydaktyczne – gry dydaktyczne, zabawki, materiały plastyczne.
 2. Sprzęt AGD  - zmywarka, pralka, odkurzacz, talerze, sztućce, garnki, bateria kuchenna.
 3. Sprzęt multimedialny – komputer, laptop, drukarka, skaner, tablica interaktywna, kserokopiarka, projektor, odtwarzacz DVD,  telewizor.
 4. Meble – krzesełka,wykładzina,regały, pufy, materace, stoły, krążki, gruszki rehabilitacyjne, kącik przyrody, wykładzina.
 5. Wykonano rozbudowę placu zabaw dla dzieci.

Dodatkowo w ramach oszczędności oddział przedszkolny wyposażono w kącik manipulacyjny, sprzęt AGD – lodówka, płyta  gazowa i sprzęt multimedialny – aparat fotograficzny.

Całkowita wartość wykonanych prac i zakupionych pomocy i wyposażenia wyniosła 79 947,02 złotych.

 

 

Niedziela 17.01.2021

Galeria zdjęć

Brak galerii w albumie
liczba odwiedzin: 491945

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi w Bilczycach
  Bilczyce 92
  32-420 Gdów
 • tel. (12) 251 51 80
  fax. (12) 251 51 80

Galeria zdjęć