• Cele i zadania szkoły:

    • Cele i zadania szkoły:

      

     Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.

     Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie oświatowej, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.

     Sprawuje opiekę nad uczniami adekwatnie do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

     Organizuje kształcenie w oparciu o ramowy plan nauczania i podstawy programowe w formie obowiązkowych zajęć lekcyjnych.

     W ramach planu zajęć szkolnych organizuje naukę religii i etyki dla uczniów.

     Zapewnia uczniom warunki umożliwiające podtrzymanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijne.