Nawigacja

O szkole

Cele i zadania szkoły:

Cele i zadania szkoły:

 

Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.

Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie oświatowej, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.

Sprawuje opiekę nad uczniami adekwatnie do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

Organizuje kształcenie w oparciu o ramowy plan nauczania i podstawy programowe w formie obowiązkowych zajęć lekcyjnych.

W ramach planu zajęć szkolnych organizuje naukę religii i etyki dla uczniów.

Zapewnia uczniom warunki umożliwiające podtrzymanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijne.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi w Bilczycach
    Bilczyce 92
    32-420 Gdów
  • tel. (12) 251 51 80
    fax. (12) 251 51 80

Galeria zdjęć