• Samorząd Uczniowski


    • Samorząd Uczniowski

     Przewodnicząca: Oliwia Ślusarczyk 

     Zastępcy: Paweł Łach

     Adrian Biernat

      

     Klasa II

     Martyna Tańcula
     Alicja Zaczyk
     Wojciech Świeży

     Klasa III

     Martyna Korek
     Alina Tańcula
     Karolina Woźniak

     Klasa IV

     Oliwia Ślusarczyk
     Michalina Schonbo
     rn-Tomczak
     Wiktor Kulma

      

     Klasa V

     Zuzanna Musiał
     Paulina Pajor
     Wiktoria Kowalska

      

     Klasa VI

     Natalia Nawara
     Er
     yk Grochal
     Kamila Jankowicz

      

     Klasa VII

     Nataniel Bednarski
     Jakub Woźniak

     Mateusz Pajorski

      

     Klasa VIII

     Adrian Biernat
     Filip Noga

     Michał Tuleja

      

      

      

      

     REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY  PODSTAWOWEJ
     IM. ŚWIĘTEJ KINGI
     W BILCZYCACH

      

     § 1

      

                              KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

      

      

     1. Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu i jego władz.

      

     2. Główne zadania Samorządu.

      

     1. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
     2. Czynne uczestniczenie w życiu szkolnym – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
     3. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się
      w działalność szkoły.
     4. Organizowanie działalności kulturalno – oświatowej, zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły.
     5. Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw ucznia, organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.

      

      

     3. Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów SU oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:

      

     1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami.
     2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
     3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkami szkolnymi, a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań.
     4. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem.
     5. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna SU.

      

                                           

     § 2

      

     ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

      

      

     1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:

      

     1. Samorząd Klasowy w składzie:

      

     1. Przewodniczący Klasy,
     2. Zastępca Przewodniczącego,
     3. Sekretarz.

      

     1. Rada Samorządu Uczniowskiego, której członkowie są wybierani przez klasy.

      

     1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:

      

     1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Zarządu i Rady SU,
     2. Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
     3. Sekretarz.

      

     1. Dla realizacji swoich zadań Zarząd SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Podczas powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres działalności i kompetencje, okres jej istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace i skład osobowy. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

      

     1. W pracy Samorządu Uczniowskiego pomaga nauczyciel – Opiekun SU.

      

      

     § 3

      

     KOMPETENCJE ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

      

      

     1. Samorząd Klasowy:

      

     1. reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem SU,
     2. organizuje życie klasy (np.  imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie),
     3. wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,
     4. organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.

      

      

     1. Rada Samorządu Uczniowskiego:

      

     1. uchwala Regulamin SU,
     2. podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,
     3. podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,
     4. uchwala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny,
     5. dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę SU.

      

     1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

      

     1. kieruje pracą SU,
     2. wykonuje uchwały Rady SU, czuwa nad terminową realizacją pracy,
     3. pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez oraz uroczystości szkolnych,
     4. rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,
     5. występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji,
     6. opiniuje pracę nauczycieli na wniosek Dyrektora Szkoły.

      

      

     §4

      

     TRYB WYBORU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

      

      

     1. Tryb wyboru Samorządu Klasowego:

      

     1. Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy, na początku roku szkolnego.

      

     1. Kandydatem do Samorządu Klasowego może być każdy uczeń, który wyróżnia się wzorową postawą i kulturą osobistą.

      

     1. W przypadku niespełniania właściwie swoich zadań w ciągu roku na swój wniosek  lub gdy funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. W takim przypadku przewodniczącym zostaje dotychczasowy zastępca, a na miejsce zastępcy zostaje powołana osoba , która
      w wyborach otrzymała kolejną ilość głosów.   

      

      

     2. Tryb wyboru Zarządu SU:

      

     1. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas I – VI obecni w dniu głosowania w szkole.

      

     1. Wybory poprzedza tygodniowa kampania wyborcza, podczas której kandydaci przedstawiają na plakatach  swoje zdjęcie, informacje osobie oraz pomysły na swoją działalność w Samorządzie.

      

     1. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa Opiekun SU oraz komisja złożona
      z uczniów klas IV – VI. Zadaniem komisji jest przeprowadzenie głosowania, sporządzenie protokołu głosowania oraz ogłoszenie wyników wyborów.

      

     1. Każdy uczeń ma prawo do oddania dwóch głosów na kandydatów do Zarządu SU.

      

     1. W skład Rady SU wchodzi cztery osoby, które uzyskały największą liczbę głosów. Funkcje w Zarządzie przydziela się wg liczby uzyskanych głosów (przewodniczący, zastępca, sekretarz i kronikarz).
     1. Kandydaci do Zarządu, którzy nie uzyskali ilości głosów uprawniających ich do zajmowania stanowiska w Zarządzie, tworzą wraz z Zarządem Radę Samorządu Uczniowskiego.

      

     7.   W  Samorządzie Uczniowskim działają trzy sekcje:

     • uroczystości szkolnych,
     • plastyczna,
     • sportowa.

                 Wyboru członków poszczególnych sekcji dokonuje się na zebraniu SU.

      

     8. Wybory Zarządu SU powinny zakończyć się do 20 września roku szkolnego.

      

     9. Kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok.

                                                   

      

     § 5

      

     TRYB WYBORU OPIEKUNÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

      

      

           1. Opiekun SU jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu.
            Ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.

      

           2. Wyboru opiekuna SU z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Zarząd SU w danym roku szkolnym.

      

      

     § 6

      

     TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

      

      

     1.  Uchwały podejmuje Rada SU zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady. Uchwały w sprawach osobowych podejmowane są w formie tajnej.

      

     2. Listę uczestników zebrania Rady oraz jej prawomocność ustala każdorazowo Przewodniczący SU lub Sekretarz SU.

          

      

     § 7

      

     DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

      

     Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:

      

     1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego,
     2. Plan pracy SU na dany rok szkolny,
     3. Sprawozdanie z działalności za I i II okres,
     4. Kronika Samorządu Uczniowskiego.

     § 8

      

     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      

     1. Rada SU zbiera się minimum raz w miesiącu. Opiekun SU może zarządzić zebranie nadprogramowe w pełnym składzie, jeżeli pojawi się taka potrzeba.
      Dodatkowo, Opiekun spotyka się z Zarządem tak często, jak wymaga tego przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych, za które odpowiada SU zgodnie z planem pracy Samorządu.

      

     1. Niniejszy Regulamin SU jest przedstawiony i omówiony we wszystkich klasach przed wyborami do Zarządu SU. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły (wywieszany na tablicy ogłoszeń, gazetce SU lub publikowany na stronie internetowej szkoły).

      

     3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, a dotyczących Samorządu Uczniowskiego, decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem i Zarządem Samorządu Uczniowskiego.